ArkaPlan

Haberler

Genel Başkanımız Çağırıcı, ''güvenlikçi'' Değil Özel Güvenlik Görevlisi

10 Mayıs 2019, Cuma

Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanımız Ömer ÇAĞIRICI, Özel güvenlik görevlilerine 'Güvenlikçi' diye hitap edilmesinden tüm özel güvenlik çalışanlarının rahatsız olduğunu belirterek, bu hitap kullanıldığında itibar kaybı yaşanıyor, adeta aşağılama duygusu ile hareket ediliyor, Toplumda saygınlığımızın kazanılması lazım ve tüm özel güvenlik çalışanlarına ‘'özel güvenlik görevlisi’ diye hitap edilmesi gerekli olduğunu söyledi.Çağırıcı, güvenlik ve savunma iş kolunda görev yapan özel güvenlik görevlilerinin, bir insanın doğumundan ölümüne kadar tüm sürecinde rol alan tek meslek olduğunu belirterek, meslek çalışanlarının görmezden gelinmemesi ve toplum nezdinde itibar ve saygınlığının arttırılması gerektiğini ifade etti.

Detaylı Bilgi

Egm Özel Güvenlik Daire ve Denetleme Başkanlığından Sendikamıza Ziyaret

09 Mayıs 2019, Perşembe

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire ve Denetleme Başkanı Sayın Suat Çelik, Başkan Yardımcıları Sayın Hüseyin SAĞLAM ve Sayın Mustafa Atilla DEMİR, Özel Güvenlik Daire Başkan Yardımcısı Sayın Aydın UĞURLU, Şube Müdürü Sayın Recep ÇENGEL Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanımız Ömer ÇAĞIRICI' yı genel merkezimizde ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarete, Genel Başkan Yardımcılarımız Ahmet Durcuk, Galip Bektaş GÜVENÇ ve Fevzi KARATAŞ hazır bulundu.

Detaylı Bilgi

Güvenlik - İş Sendikası Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplandı

04 Mayıs 2019, Cumartesi

Detaylı Bilgi

Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği Resmi Gazete’ De Yayımlandı

03 Mayıs 2019, Cuma

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan yönetmelik, statülerine bakılmaksızın bir kadro veya pozisyona dayalı olarak çalışan personeli kapsıyor.Tüm Özel Güvenlik Görevlisi meslektaşlarımıza hayırlı olmasını dileriz.Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik Şöyle;KURUMLAR ARASI GEÇİCİ GÖREVLENDİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, personelin kurumlar arasında geçici olarak görevlendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır. (2) Bu Yönetmelik, kurumlarda statülerine bakılmaksızın bir kadro veya pozisyona dayalı olarak çalışan personel hakkında uygulanır. (3) Hakim ve savcılar ile bu meslekten sayılanlar hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. Dayanak MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Form: Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Geçici Görevlendirme Formunu, b) Geçici görevlendirme: Bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde kurumlar arası yapılan görevlendirmeyi, c) Kurum: Mülga 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamındaki kamu kurum veya kuruluşlarını,ç) Personel: Kurumlarda, statülerine bakılmaksızın bir kadro veya pozisyona dayalı olarak istihdam edilenleri, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Geçici Görevlendirme Şekilleri Geçici görevlendirme şekilleri MADDE 4- (1) Geçici görevlendirmeler; a) Kurumlann emrine, b) Kurumlann kadro veya pozisyonlarına, olmak üzere iki şekilde yapılabilir. Kurumlann emrine geçici görevlendirme MADDE 5- (1) Kurumlann emrine yapılacak geçici görevlendirmelerde aşağıda yer alan şartlara uyulur: a) Kurum emrine geçici görevlendirmede, görevlendirmenin yapılacağı kurumda yürütülecek göreve ilişkin kadro ya da pozisyon bulunması şartı aranmaz. b) Bu maddeye göre geçici görevlendirilen personel kuramlarından aylıklı/ücretli izinli sayılır, mali ve sosyal hak ve yardımlarını kuramlarından almaya devam eder. Kadro veya pozisyona geçici görevlendirme MADDE 6- (1) Kuramların kadro veya pozisyonuna yapılacak geçici görevlendirmelerde aşağıda yer alan şartlara uyulur: a) Bu madde kapsamında geçici görevlendirilecek personelin ilgili mevzuat uyarınca kadro veya pozisyona asaleten atanmada aranan, asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadro veya görevler için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil, tüm şartlan bir arada taşıması gerekir. Görevlendirmeyi yapan kuram, personelin bu şartlan sağlayıp sağlamadığının kontrolünden sorumludur. b) Bu madde kapsamında görevlendirilen personel, geçici görevlendirildikleri süre boyunca kuramlanndan aylıksız/ücretsiz izinli sayılır. Bunlann Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilişkileri kendi kuramlarındaki statüleri dikkate alınarak devam ettirilir. Bu madde kapsamında görevlendirilen personel, geçici görevlendirildikleri kadro veya pozisyon için öngörülen mali ve sosyal hak ve yardımlardan emsali personel gibi faydalandırılır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Geçici Görevlendirme Usulü ve Ortak Hükümler Geçici görevlendirme usulü MADDE 7- (1) Geçici görevlendirmeyi yapmak isteyen kuram tarafından doldurulan form, öngörülen geçici görevlendirme başlangıç tarihinden en az bir ay önce muvafakat işlemlerinin tamamlanması için personelin kadro veya pozisyonunun bulunduğu kurama gönderilir. Geçici görevlendirme, personelin kadro veya pozisyonunun bulunduğu kuram tarafından verilecek muvafakat ile tekemmül eder. (2) Tekemmül eden geçici görevlendirmeye ilişkin form, geçici görevlendirme yapılan kurama gönderilir ve ilgili personele görevlendirme başlangıç tarihinden en az 5 gün önce tebliğ edilir. Formun bir örneği ilgili personelin özlük dosyasında saklanır. (3) Bu maddede düzenlenen usule uygun olmak kaydıyla geçici görevlendirme süresi uzatılabilir. Ortak hükümler MADDE 8- (1) Geçici görevlendirmeye ilişkin onay işlemleri, bakanlıklarda bakan, diğer kuramlarda en üst yöneticilerin onayıyla tekemmül eder. Bakan veya en üst yönetici onay yetkisini alt makamlara devredebilir. (2) Geçici görevlendirme en fazla bir yıl olarak yapılabilir ve her defasında bir yılı geçmemek üzere uzatılabilir. (3) Kesintili ya da kesintisiz olarak bu Yönetmelik kapsamında toplamda altı ayı geçen geçici görevlendirmelerde personelin muvafakatinin alınması şarttır. (4) Adaylık veya deneme süresinde olan personel söz konusu dönemler boyunca, 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi, 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 10/A maddesi, 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesine göre istihdam edilenler için memur kadrolarına atamaları yapılana kadar bu Yönetmelik kapsamında geçici görevlendirme yapılamaz. (5) Adaylık veya stajyerlik ya da yardımcılık gibi yetişme ve yeterlik döneminde olan kariyer meslek personeli, ancak geçici görevlendirme süresi, dönem boyunca 6 ayı geçmemek ve görevlendirildikleri kurumda kendi uzmanlık alanıyla ilgili görevde çalıştırılmak üzere görevlendirilebilir. Bunların geçici görevli oldukları süre, yetişme sürecindeki çalışma süresi şartından sayılır. (6) 25/6/1983 tarihli ve 18088 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik ile özel mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, zorunlu yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personelin, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde geçici görevlendirildiği sürelerin tamamı görevlendirildiği yerin bölge hizmetinden sayılır. (7) Geçici görevlendirmede, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25 inci madde hükümlerine göre aylık/ücret ödenmesine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla geçici görevlendirilen personelin özlük haklan devam eder ve geçici görevlendirme süreleri terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır. Terfileri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın süresinde yapılır. Bunlann geçici görevlendirildikleri kurumda geçirdikleri süreler kendi kurumlannda geçirilmiş sayılır. Akademik unvanlann kazanılması için gerekli şartlar saklıdır. (8) Geçici görevlendirilen personel, görevlendirildikleri kurumlann mevzuatına uymakla yükümlüdür. (9) Kanunlarda yer alan geçici görevlendirme hükümleri saklıdır. (10) Geçici görevlendirilecek personelin seçimi için kurumlarca en üst amirin onayı ile belirleme yapılması kaydıyla sınav, kura, kriter belirleme ve benzeri özel usuller öngörülebilir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Göreve başlama süreleri MADDE 9- (1) Aynı veya farklı yere geçici görevlendirilen personel, formda belirtilen geçici görevlendirme başlangıç tarihinde, geçici görevlendirildiği kurumda göreve başlar. (2) Aynı veya farklı yere geçici görevlendirilen personel, geçici görevlendirme süresi bittiğinde, formda belirtilen geçici görevlendirme bitiş tarihini takip eden ilk iş günü, kadro veya pozisyonunun bulunduğu kurumda göreve başlar. (3) Geçici görevlendirme herhangi bir nedenle bitiş tarihinden önce sona erdirilmiş ise personel bu durumun kendisine tebliğ tarihini takip eden ilk iş günü kadro veya pozisyonun bulunduğu kurumda göreve başlar. (4) Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi içerisinde göreve başlamayanlar hakkında, görevlendirildiği kurumca yapılacak bildirim üzerine, personelin kadro veya pozisyonunun bulunduğu kurum tarafından kadro veya pozisyonun tabi olduğu ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Tereddütlerin giderilmesi ve bildirim MADDE 10- (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan geçici görevlendirmelere ilişkin bilgi ve belgelerin bildirimi, personelin kadro veya pozisyonunun bulunduğu kurum tarafından Devlet Personel Başkanlığının internet sitesindeki "DPB e-Uygulama" kısmında yer alan ilgili formlardaki alanların tam ve eksiksiz olarak doldurmak suretiyle, personelin aylıklı/ücretli ya da aylıksız/ücretsiz izne ilişkin işlemlerin tamamlanmasını müteakip bir ay içerisinde yapılır. (2) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında oluşacak tereddütlerin giderilmesinde ve kurumlar arasında uygulama birliğinin sağlanmasında, Yönetmeliğe ilişkin iş ve işlemlerin elektronik ortama aktarılmasında Devlet Personel Başkanlığı görevli ve yetkilidir. GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25 inci maddesine göre yapılmış olan geçici görevlendirmeler, görevlendirme süresi bitene kadar geçerliliğini korur. Yürürlük MADDE 11- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 12- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Detaylı Bilgi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günümüzü Kocaeli’nde Coşku İle Kutladık

02 Mayıs 2019, Perşembe

Sendikamız Güvenlik-İş, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu TÜRK-İŞ’in Başkanlar Kurulunda aldığı kararla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü bu yıl merkezi Kocaeli olmak üzere Gaziantep Erzurum, Samsun, İzmir, Antalya, Mersin, Eskişehir, Bayburt ve tüm Türkiye’de kutladı.Kocaeli’ndeki 1 Mayıs kutlamalarına TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün ATALAY, Milletvekilleri, Belediye Başkanları, TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu Üyeleri, TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu Üyeleri, Sendikamız Genel Başkanı Ömer ÇAĞIRICI, Genel Merkez Yöneticilerimiz, İstanbul Anadolu ve Avrupa Şubemiz, Ankara Şube Yönetimimiz, Bilecik, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Kocaeli ve Bursa İl Temsilcilerimiz, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve Sendikamıza bağlı illerinden gelen üyelerimiz katıldı.Güvenlik-İş Sendikamız Kocaeli’nde 1 Mayıs’ı kutlayarak Özel Güvenlik İşçilerinin alanlarda sesi olduk ve herkes için “Taşerona Hayır, KİT’lere Kadro ve Kıdem Tazminatıma Dokunma” talebimizi tüm Türkiye’ye gösterdik.Kocaeli’ndeki kutlama başta Sendikamız olmak üzere TÜRK-İŞ’e bağlı sendikalar üye işçileri Doğu Kışla Gençlik Parkı’nda toplanması ile başladı. Toplanma alanında toplanan on binlerce emekçinin katıldığı kortej, slogan ve tezahüratlar eşliğinde Rafet Karacan Bulvarı üzerinden Milli İrade Meydanı’nda yer alan miting alanına ulaştı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, platformun yan tarafına dev "Kıdemime Dokunma" pankartı asıldı.ATALAY, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen kutlama programında, tüm emekçilerin gününü kutladı.Kıdem için Kocaeli'nde olduklarını belirten ATALAY, şöyle devam etti:"Bu alandan Türkiye'yi yönetenlere sesleniyorum. Bu alandan Meclis'e, kamuoyuna sesleniyorum. 3 bin lira brüt ücret alan bir kardeşimiz 250 lira yemek parası, 250 lira yol parası, 3 bin 500 lira. Bu kardeşimiz 25 sene çalışabilirse alacağı kıdem 86 bin lira. TOKİ'den alt gelir grubuyla ilgili en düşük 50 metrekarelik konut 116 bin lira. Kıdem ile ilgili olumsuz bir çalışma yapmayın. Kıdemle ilgili nokta kadar geriye gidecek bir çalışma yapmayın. Kıdem bizim kızımızın çeyiz parası, oğlumuzun düğün parası. Kıdem bizim nefes almamızı sağlıyor, duymamızı sağlıyor. Kıdem bizim görmemizi sağlıyor. Bazı art niyetli işverenler doymak bilmiyor. İyi niyetli olanlara Allah daha da kazandırsın. Kıdemle ilgili 17 milyon çalışan var. Bu ülkede kıdemle ilgili olan insan sayısı 40 milyon. Bu ülkenin yarısıyız. Buradan bir daha sesleniyorum. Kıdemin nokta kadar geri gidişini aklınıza getirmeyin. Mevcut yapıya nokta kadar dokundurmayız. Fon diyorlar, Size de ailenize de buradaki genel başkanlara da bana da fenalık geliyor. Geçmişte fonların akıbetini biliyoruz. Fon lafını ülke gündeminden çıkartın, her ramazan ayı gibi her sene kıdemi ülke gündemine getirmeyin. İş yerlerinde verimimiz düşüyor, evimizde huzurumuz kaçıyor. Huzurumuzu bozmayın, verimimizi düşürmeyin. Buradan ülkeyi idare edenlere sesleniyorum, Kıdem bizim son kalemiz, 'nokta' diyecek başka bir şey yok, haberiniz olsun."Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili sorunun ne zaman çözüleceğinin merak edildiğini kaydeden ATALAY, "Bir yerden başlamak lazım. Belki tamamını halledemezsiniz ama bir yerden başlamak şart. Yaşı 45, emekli maaşı yok. İşe almıyorlar. Bu insanlar ne yapacaklar. Onun için emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir an evvel çözüm bulmak lazım." ifadelerini kullandı.Sabah Taksim'de anıta çelenk koyduğuna değinen ATALAY, "Sene 1977, 34 tane arkadaşımızı katlettiler. Aradan 40 sene geçti. Kim yaptı hala belli değil. Bu alandan bir kez daha sesleniyorum, altını çizerek, 1977 katliamını kim yaptıysa kim arkasında varsa 12 Eylül'ün de 28 Şubat'ın da 15 Temmuz'un da arkasından onlar var. Görmemezlikten gelmeyin haberiniz olsun." diye konuştu.- "25 senedir bu ülkede çalışan geçici işçi var"ATALAY, KİT'lerde kadro geçmeyenlere kadro sözü verildiğini söyleyerek, "KİT’lerdeki taşeron işçilere, geçici işçilere kadro istiyoruz. 696 sayılı KHK ile kadro geldi ama sorunlarımız hala bitmedi. Örgütlenme ve toplu pazarlık hakkımızı sınırlayan düzenlemeler devam ediyor. Enflasyonun yüzde 20’ye dayandığı koşullarda kadroya geçirilen işçilere yüzde 4 ücret zammı veriliyor. Özel sektörde de taşeron çalıştırmanın önüne geçilmiyor. İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin en az önemsendiği işyerlerinin başında yine taşeron şirketler geliyor. Taşeron uygulaması güvencesizliği kalıcı hale getiriyor! Bir an evvel TÜRK-İŞ'in işçileri, aileleri, onlarla ilgili müjdeli bir haber bekliyor. 25 senedir bu ülkede çalışan geçici işçi var. Senede 6 ay. Geçen sene 9 ay 29 güne çıkardılar. Bir bölümü 9 ay 29 gün çalışıyor, bir bölümü çalışmıyor. Bir an evvel bu kardeşlerimize kadroya almak lazım." dedi."Partinin sendikası olmaz"Kadınlarla ilgili sorunları ülke gündemine taşıdıklarını aktaran ATALAY, şunları söyledi:"17 milyonun çalıştığı yerde 2 milyon sendikalı. Bir laf var bilir misiniz? Keser döner, sap döner gün gelir hesap döner. Şimdi bazıları bağırıyor. Ben bu alandan Türkiye'deki bütün emekçilere sesleniyorum. Hangi sendikada huzur buluyorsanız, hangi sendikaya güveniyorsanız, hangi sendikanın şemsiyesi altında olmak istiyorsanız o sendikanın üyesi olun. Baskı görmeden, şiddet görmeden mobbing uygulanmadan... Maalesef 10 yıldır bunu gördük. Şube müdürleri, bazı belediye başkanları, vekiller, 'Bu bizim sendikamız'... Sendikalar, partilerin arkasına sığınmasınlar. Sendikalar, işçinin sendikası olur. Ülkenin sendikası olur. Partinin sendikası olmaz. Partinin sendikası olursa sarı sendika olur” dedi.Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanımız Ömer ÇAĞIRICI 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününde yaptığı açıklamada;“1 Mayıs İşçi Bayramımızı, Emek ve Dayanışma Günümüzü Coşku İle Kutladık, Alanlarda Sorunlarımızı Güçlü Bir Şekilde Haykırdık.Güvenlik-İş Teşkilatımıza ve Ülkemizin her bölgesinde coşku ile alanlardan haykıran üyelerimize bizleri yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyor ve başta üyelerimiz olmak üzere tüm emekçilerin Bayramını kutluyorum.Dayanışmamız ve alanlardan TÜRK-İŞ Konfederasyonumuz ve kardeş sendikalarımız ile güçlü haykırışımız en güzel cevap olmuştur..Birliğimiz daim davamız muzaffer olsun..Biz Birlikte Güçlüyüz”Kalabalığın davul-zurna eşliğinde halaylar çekmesiyle renklenen program, TÜRK-İŞ Başkanımız Ergün ATALAY' ve Genel Başkanımız Ömer ÇAĞIRICI’nın alandakilere kırmızı karanfil dağıtmasıyla son buldu.

Detaylı Bilgi

Sendikamız Gücüne Güç Katıyor 7 Kamu Kurumu Güvenlik - İş Dedi Sendikamıza Katıldı

30 Nisan 2019, Salı

BİLECİK BELEDİYESİ

Detaylı Bilgi

Genel Başkanımız Ömer Çağırıcı'dan 1 Mayıs Çağrısı

30 Nisan 2019, Salı

Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanımız Ömer ÇAĞIRICI, yarın kutlanacak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sebebi ile bütün Vatandaşları meydanlarda, işçinin ve emekçinin yanında olmaya davet etti.1 Mayıs’ın yalnızca işçi ve emekçinin değil tüm Ülkenin bayramı olduğunu ifade eden ÇAĞIRICI, bugün alınteri dökerek evine ekmek götüren herkes bayram yapmalıdır, hakkını, gerçekleştirdiği mesainin karşılığını alamayan tüm kardeşlerimizin sorunlarını alanlardan duyurmak bizlerin vazifesidir dedi.

Detaylı Bilgi

Belediye - İş Yönetim Kurulu Üyelerinden Sendikamıza Ziyaret

29 Nisan 2019, Pazartesi

Türk-İş'e bağlı Belediye-İş Sendikası Yönetim Kurulu üyeleri sendikamıza ziyarette bulunarak Genel Yönetim Kurulu üyelerimizle görüştü. Ziyarete Belediye-İş Sendikası Genel Mali Sekreteri Bayram ÖZKAN, Örgütlenme Genel Sekreteri İsmail Duman, Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcılarımız Ahmet DURCUK, Galip Bektaş GÜVENÇ ve Fevzi KARATAŞ katıldı.

Detaylı Bilgi

Genel Başkanımızdan Ptt Pal Ptt Para Lojistik ve Özel Güvenlik Hizmetler A.ş Genel Müdürü Aydınay'a Ziyaret

26 Nisan 2019, Cuma

Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanımız Ömer ÇAĞIRICI, PTT PAL PTT Para Lojistik ve Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Genel Müdürü Salih Ziya AYDINAY'ı makamında ziyaret etti.

Detaylı Bilgi

Ak Parti Şırnak Milletvekili Birlik’ Ten Sendikamıza Ziyaret

25 Nisan 2019, Perşembe

Ak Parti Şırnak Milletvekili Rızgın BİRLİK, Güvenlik-İş Sendikamız Şırnak İl Başkanı - Van Şube Disiplin Kurulu Başkanı Şahin ŞAHİNOĞLU, Şırnak İl Başkan Yardımcımız Adnan YORGA ve Şırnak Havalimanı Baş Temsilcimiz Sevcan BAYRAM, Genel Başkanımız Ömer ÇAĞIRICI' yı genel merkezimizde ziyaret etti. Ziyarette Genel Başkan Yardımcılarımız Ahmet DURCUK, Galip Bektaş GÜVENÇ ve Fevzi KARATAŞ eşlik etti.

Detaylı Bilgi
Haberdar Ol
Sosyal Medya

Copyright © 2021 | Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen® Yazılım